Office: 048/412 31 32 partneri: Vilis.sk – vymáhanie pohľadávok Gunforyou.sk – nesmrtiace zbrane

logo S.G.S. Safe Group Slovakia

SBS kurz

V našom špecializovanom školiacom stredisku pre odbornú prípravu na získanie preukazu odbornej spôsobilosti vykonávame od roku 2005 odbornú prípravu osôb na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva PZ a udelenia akreditácie komisiou MV SR.

Úlohou odbornej prípravy je pripraviť uchádzačov, podľa platného zákona 473/2005 Z.z. a následných noviel na skúšku odbornej spôsobilosti. Úspešný uchádzači týmto splnia jednu z podmienok pre prácu v SBS, prípadne pre budúcich prevádzkovateľov SBS.

Kurz odbornej spôsobilosti typu S

Pre budúcich zamestnancov v SBS je určený kurz odbornej spôsobilosti typu S. Príprava pozostáva z právnych predpisov v oblasti bezpečnostných služieb, trestného práva, základov právneho poriadku, ústavy SR, kriminalistiky, priestupkov, zákone o ochrane osobných údajov, zákonov o policajnom zbore, železničnej polícii, vojenskej polícii, slovenskej informačnej službe. Ďalej naši absolventi získajú vedomosti z taktiky vykonávania zásahov, prvej pomoci a požiarnej prípravy.

Kurzy SBS môžu byť realizované:

 1. intenzívnou formou už za 7 dní
 2. formou víkendových školení počas 3 víkendov (piatok - sobota - nedeľa)
 3. formou večerných kurzov v čase od 17.00 - 22.00 h počas 2 týždňov

Kurz odbornej spôsobilosti typu P

Pre budúcich zamestnávateľov, konateľov a podnikateľov na úseku bezpečnostných služieb je určený kurz odbornej soôsobilosti typu P. Okrem predpisov, ktoré sa vyučujú v predchádzajúcom kurze a ktoré sú preberané podrobnejši je odborná príprava rozšírená o manažment.

Podmienky pre vydanie preukazu odbornej spôsobilosti SBS

 • Absolvovanie niektorého z odborných kurzov
 • Prihlásenie na skúšku do 6 tich mesiacov od ukončenia odbornej prípravy
 • Poskytnutie čestného vyhlásenia o bezúhonnosti a spoľahlivosti
 • Poskytnutie odpisu z registra trestov
 • Zaplatenie poplatku za odbornú prípravu a správnych poplatkov
 • Úspešné absolvovanie skúšky, ktorá sa skladá z písomného testu a ústnej skúšky. Písomný test typu S obsahuje 24 otázok s tromi odpoveďami z ktorých jedna je správna. Písomný test typu P obsahuje 36 otázok s tromi odpoveďami z ktorých jedna je správna. Ústna skúška pre typ S a P pozostáva z dvoch otázok. 

Čo si potrebujete priniesť na skúšku odbornej spôsobilosti:

 • občiansky preukaz
 • kolok za vydanie preukazu
 • výpis zo záznamníka , ktorý obdržíte po absolvovaní kurzu
 • písacie potreby

Čo robiť keď ste neabsolvoval úspešne skúšku:

 • na opravnú skúšku sa môžete prihlásiť po neúspešnom absolvovaní riadnej skúšky
 • opravnú skúšku možno absolvovať len raz
 • uchádzač ktorý nevykoná ani druhú opravnú skúšku sa môže prihlásiť na novú skúšku najskôr po uplynutí 1 roka odo dňa neúspešnej 2. opravnej skúšky a novom ukončení odbornej prípravy

Kto má nárok na preukaz SBS bez absolvovania odbornej prípravy a skúšky:

Skúšku typu S ani odbornú prípravu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z., nemusí vykonať osoba, ktorá získala vzdelanie v študijnom odbore v oblasti bezpečnostných služieb a vykonávala najmenej 5 rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore. Žiadosť na stiahnutie.

Skúšku typu P ani odbornú prípravu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z. nemusí vykonať osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo získala špecializované policajné vzdelanie a vykonávala najmenej 5 rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore. Žiadosť na stiahnutie.

Odbornú prípravu na skúšku typu P nemusí vykonať osoba, ktorá má úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb alebo získala vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v oblasti bezpečnostných služieb. Samotnú skúšku absolvovať musí.

banner Chcem pracovať v SBS

banner hotline SBS

symbol certifikáty osvedčeniaLicencia na prevádzkovanie strážnej služby Licencia na prevádzkovanie strážnej služby Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva Osvedčenie o udelení akreditácie na vykonávanie odbornej prípravy Osvedčenie o pridelení kódu výrobcu/dodávateľa NCAGE 4144M Osvedčenie o pridelení kódu výrobcu/dodávateľa NCAGE 4145M Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa

banner JPX Jet Protector

Kontaktujte nás

S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.
Bezpečnostná služba S.G.S.
Nad Plážou 7
974 01 Banská Bystrica
safegroup@safegroup.sk

Ochrana osobných údajov

2013 S.G.S. - SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o.