O nás

Súkromná bezpečnostná služba S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o.

Súkromná bezpečnostná služba bola založená v roku 2003 pod názvom S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o, ktorá sa od svojho vzniku zaoberá komerčnou činnosťou ochrany osôb a majetku. V roku 2005 sme získali potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, vydané Národným bezpečnostným úradom, ktoré si pravidelne obnovujeme do dnes. V tom istom roku sme tiež získali akreditáciu a vybudovali sme špecializované školiace stredisko pre odbornú prípravu na získanie preukazu odbornej spôsobilosti. Túto činnosť sme koncom roka 2006 presunuli na našu dcérsku spoločnosť SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o. a od roku 2009 našim klientom poskytujeme aj detektívne služby.

Naša spoločnosť má transparentnú vlastnícku štruktúru a tvorí ju skúsený personál s odbornou kvalifikáciou v zmysle zákona o súkromných bezpečnostných službách. Sme osvedčeným, stabilným a spoľahlivým partnerom na úseku bezpečnostných služieb. Vo svojej práci čerpáme z dlhoročných skúseností v bezpečnostnom segmente a platných zákonných noriem. Naše know-how tvorí prax v súkromných bezpečnostných službách od roku 1993. Pre trvalé poskytovanie kvalitných služieb zavádzame inovatívne organizačné opatrenia a špičkové technické zariadenia, pretože nám na našich klientoch skutočne záleží. Najnovšie poznatky na úseku bezpečnostných služieb vieme aplikovať do praxe ďalej, formou odborných školení. Sme schopní si vyškoliť vlastnú personálnu základňu pre akýkoľvek projekt.

Licencie a osvedčenia

Služby poskytujeme na základe platných licencií.
Naša spoločnosť je preverená Národným bezpečnostným úradom od roku 2004.

ISO certifikáty

Naša spoločnosť je držiteľom ISO certifikátov:

Integrovaný manažérsky systém (IMS)

Politika  spoločnosti

S.G.S.-SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.

Vízia:

          Poskytovať čo najširšiemu okruhu zákazníkov vysoko profesionálne, odborné
a spoľahlivé služby a produkty v oblasti:

Prevádzkovania strážnej služby a poskytovania služieb informátora

Prevádzkovania technickej služby

 • Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou
 • Aktívne sa podieľať na ochrane a prevencii ochrany životného prostredia
 • Robiť všetko pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov
 • Vytvárať podmienky pre správne fungovanie integrovaného systému vybudovaného podľa noriem ISO 9001, ISO 45001, ISO 27001
 • Cestou prevencii predchádzať haváriám, skoro nehodám a situáciám, ktorých dôsledky by mohli mať negatívny dopad na zdravie zamestnancov a na životné prostredie a jeho znečisťovanie
 • Budeme vykonávať konzultácie za spoluúčasti pracovníkov a zástupcov pracovníkov
 • Zabezpečovať a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek
 • Zaväzujeme sa spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť integrovaného manažérskeho systému
 • Zabezpečiť a presadzovať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia u našich zmluvných partnerov a uprednostňovať takých zmluvných partnerov, ktorí uplatňujú rovnaké princípy
 • Firma stavia na vybudovanej sieti zákazníkov a dodávateľov, s ktorými sa snaží udržiavať dlhodobé korektné a obojstranne výhodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere
 • Sledovať nové trendy a napredovať spolu s dynamický sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu služby a dodávky

Manažment spoločnosti v rámci dodržiavania politiky Informačnej bezpečnosti kladie dôraz hlavne na: 

 

 • dodržiavanie legislatívnych a zmluvných požiadaviek v oblasti IB ;
 • stanovenie požiadaviek na vzdelávanie zamestnancov v oblasti IB ;
 • určenie požiadaviek na prevenciu a profylaktiku;
 • dodržiavanie zásad riadenia kontinuity činnosti organizácie;
 • prijímanie nápravy zo skúseností z bezpečnostných incidentov;
 • uvedomenie si následkov porušení bezpečnostnej politiky;
 • implementácia bezpečnostných zásad na služby poskytované u klienta;
 • určenie menovitej zodpovednosti za SMIB v spoločnosti.

  Organizácia vykonáva pravidelnú analýzu rizík, v rámci ktorej určuje prijateľnú úroveň rizika. Politika SMIB je oznámená zamestnancom.

  Koordinátorom Politiky IB je manažér informačnej bezpečnosti (MIB).

PARTNERI