Kurzy SBS

Pripravujeme 7 dňový intenzívny kurz SBS

Po ukončení obmedzení v súvislosti s pandémiou COVID-19 pripravujeme v Banskej Bystrici 7 dňový kurz SBS.

Termín konania kurzu upresníme.

Prihlásiť na kurz sa môžete cez tento formulár

V našom špecializovanom školiacom stredisku pre odbornú prípravu na získanie preukazu odbornej spôsobilosti vykonávame od roku 2005 odbornú prípravu osôb na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva PZ a udelenia akreditácie komisiou MV SR.

Úlohou odbornej prípravy je pripraviť uchádzačov, podľa platného zákona 473/2005 Z.z. a následných noviel na skúšku odbornej spôsobilosti. Úspešný uchádzači týmto splnia jednu z podmienok pre prácu v SBS, prípadne pre budúcich prevádzkovateľov SBS.

Kurz odbornej spôsobilosti typu S

Pre budúcich zamestnancov v SBS je určený kurz odbornej spôsobilosti typu S. Príprava pozostáva z právnych predpisov v oblasti bezpečnostných služieb, trestného práva, základov právneho poriadku, ústavy SR, kriminalistiky, priestupkov, zákone o ochrane osobných údajov, zákonov o policajnom zbore, železničnej polícii, vojenskej polícii, slovenskej informačnej službe. Ďalej naši absolventi získajú vedomosti z taktiky vykonávania zásahov, prvej pomoci a požiarnej prípravy.

Kurzy SBS môžu byť realizované:

Intenzívnou formou už za 7 dní

Kurz odbornej spôsobilosti typu P

Pre budúcich zamestnávateľov, konateľov a podnikateľov na úseku bezpečnostných služieb je určený kurz odbornej soôsobilosti typu P. Okrem predpisov, ktoré sa vyučujú v predchádzajúcom kurze a ktoré sú preberané podrobnejši je odborná príprava rozšírená o manažment.

Podmienky pre vydanie preukazu odbornej spôsobilosti SBS

 • Absolvovanie niektorého z odborných kurzov
 • Prihlásenie na skúšku do 6 tich mesiacov od ukončenia odbornej prípravy
 • Zaplatenie poplatku za odbornú prípravu a správnych poplatkov
 • Úspešné absolvovanie skúšky, ktorá sa skladá z písomného testu a ústnej skúšky. Písomný test typu S obsahuje 24 otázok s tromi odpoveďami z ktorých jedna je správna. Písomný test typu P obsahuje 36 otázok s tromi odpoveďami z ktorých jedna je správna. Ústna skúška pre typ S a P pozostáva z dvoch otázok.

Čo si potrebujete priniesť na skúšku odbornej spôsobilosti:

 • občiansky preukaz
 • kolok za vydanie preukazu
 • výpis zo záznamníka , ktorý obdržíte po absolvovaní kurzu
 • písacie potreby

Čo robiť keď ste neabsolvoval úspešne skúšku:

 • na opravnú skúšku sa môžete prihlásiť po neúspešnom absolvovaní riadnej skúšky
 • opravnú skúšku možno absolvovať len raz
 • uchádzač ktorý nevykoná ani druhú opravnú skúšku sa môže prihlásiť na novú skúšku najskôr po uplynutí 1 roka odo dňa neúspešnej 2. opravnej skúšky a novom ukončení odbornej prípravy

Kto má nárok na preukaz SBS bez absolvovania odbornej prípravy a skúšky:

Skúšku typu S ani odbornú prípravu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z., nemusí vykonať osoba, ktorá získala vzdelanie v študijnom odbore v oblasti bezpečnostných služieb a vykonávala najmenej 5 rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore. Žiadosť na stiahnutie

Skúšku typu P ani odbornú prípravu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z. nemusí vykonať osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo získala špecializované policajné vzdelanie a vykonávala najmenej 5 rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore. Žiadosť na stiahnutie

Odbornú prípravu na skúšku typu P nemusí vykonať osoba, ktorá má úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb alebo získala vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v oblasti bezpečnostných služieb. Samotnú skúšku absolvovať musí.

Máte záujem o absolvovanie kurzu SBS?

S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.

Nad Plážou 7
974 01 Banská Bystrica

safegroup@safegroup.sk

Tel./Fax: 048 412 31 32

BEZPEČNOSTNÝ DISPEČING

0917 30 33 32